Christine's 50th Birthday - 02.07.05 - niceguysphotobooth